segunda-feira, 12 de dezembro de 2016

Combo Minato

Combo:

100 listas 'Combo Minato' | isattacking say Rasen Senko Cho Rinbu Kosan Shiki | isattacking say choodama rasen tarengan | isattacking say shuriken kage bunshin no jutsu | isattacking say raiton shibari no jutsu

Nenhum comentário:

Postar um comentário